EGA จับมือร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านไอซีทีภาครัฐ


16 March 2558
588

สรอ. แถลงข่าวความสำเร็จของโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ร่วมกับ สวทช. สร้างมิติใหม่ของการวัดสมรรถนะข้าราชการไทย ในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยมาตรฐานระดับสากลพร้อมก้าวสู่ ASEAN 2015

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕: สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) แถลงข่าวความสำเร็จ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เป็นการร่วมสร้างมิติใหม่ของการวัดสมรรถนะข้า ราชการไทย ในสายเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค มาใช้สอบวัด ด้านความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมรอบด้านทั้ง การบริการจัดการงานด้านไอที กลยุทธ์การทำงานด้านไอที และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับในการทำงานด้านไอที

ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนั้นเป็นโครงการฯ ในนามของ สวทช. ที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติกับภาคีรวม ๗ ประเทศ ภายใต้ชื่อ Information Technology Professional Examination Council (ITPEC) ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, พม่า, มาเลเซีย, เวียดนาม, มองโกเลีย และไทย จึงนับได้ว่าเป็นการใช้มาตรฐานการสอบวัดสมรรถนะระดับสากล ที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับข้าราชการไทย สายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเรา  ให้มีความก้าวหน้าสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ของประเทศ พร้อมก้าวสู่ ASEAN 2015 ได้อย่างทัดเทียม  โดยการนำร่องภายในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งผลการสอบรอบ เม.ย.ที่ผ่านมานี้  มีผล สอบผ่านสูงถึง ๘๕.๕๗ % นับเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมก้าวสู่ ASEAN 2015 อย่างเต็มตัว

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE) มีการจัดสอบขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันได้ก้าวสู่ปีที่ ๗ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาคี ๗ ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านไอทีให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นการเตรียมพร้อมแรงงานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 2015) ที่ผ่านมานั้น มีการเปิดสอบด้วยกันหลายวิชา มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาสอบ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานและความต้องการของตลาดแรงงานเรื่อยมา ปัจจุบันวิชาที่เปิดสอบมี ๒ วิชา ได้แก่ Fundamental Information Technology Professional Examination (FE) และ วิชา Information Technology Passport Examination (IP) โดย ITPE นั้นเป็นโครงการจัดสอบที่ไม่ยึดติดหรืออิงกับผลิตภัณฑ์ ใดๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้นัก ศึกษาและคนทำงานในสายวิชาชีพทั้ง ITและNon IT เข้าร่วมสมัครกับทางโครงการฯ 

โดยมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมสอบแล้วถึง ๘,๐๑๔ คน และมีผู้สอบผ่านจำนวนถึง ๑,๑๔๕ คน  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของการสอบผ่าน ๑๔.๒๙ %  โดยปัจจุบันมีสถาบันอุดมการศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกระจายเป็นศูนย์ สอบอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ของประเทศไทยมากกว่า ๑๖ แห่ง และจัดสอบปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
 

สำหรับการสอบประจำปี ๒๕๕๕ ในรอบ ต.ค.นี้ จะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ ๑ ส.ค.ถึง ๓๐ ก.ย.เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลที่ http://www.nstdaacademy.com สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ itpe@nstda.or.th หรือ สถาบันวิทยาการ สวทช. โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๕๐๐๑ ต่อ ๓๒๑- ๓๒๔ โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๕๐๑๔

 
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.416832415021781.86528.100000850770441&type=1