สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จับมือร่วมกับ GotoKnow กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


16 March 2558
943

เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดย  ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ GotoKnow โดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ www.gotoknow.org  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในความร่วมมือเรื่อง "โครงการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมทักษะ ความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แก่ประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ  ณ  ห้องประชุมของ สรอ. ชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการดำเนินงานเพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาการวิจัยเชิงนโยบายผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในเครือข่ายสังคมออ นไลน์ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสาธารณะชนผ่าน Social Media ของ GotoKnow อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเป็นพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายสังคมในการดำเนินการจัดการความรู้ สำหรับการพัฒนาประเทศต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.409692165735806.85262.100000850770441&type=1