การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public hearing) เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ


16 March 2558
1370

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public hearing) เรื่อง (ร่าง) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ อันจะนำมาซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐฉบับสมบูรณ์ต่อไปเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๕ ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทดผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)กล่าวรายงานการประชุม

ภายในงาน มีการบรรยายในเรื่อง “การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ประเทศไทย”โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ นำเสนอ “(ร่าง) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ”โดย น.ส. นันทนา พจนานันทกุล และ นายปพน มูลเงิน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวน  ๓๐๐  ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.404387326266290.84391.100000850770441&type=3