นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับเชิญเป็น moderator ในการประชุม focus group


16 มีนาคม 2558
1813

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับเชิญเป็น moderator ในการประชุม focus group (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ตามประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "กรอบทิศทางในการพัฒนาระบบราชการ" ในการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดทำร่างแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ไทย (พ.ศ.2556 – พ.ศ.2560) ในวันที่ 5กรกฎาคม 2555ณ เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา