EGA แนะนำบริการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แก่กลุ่มองค์การมหาชน


16 March 2558
65

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงานแนะนำบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กลุ่มองค์การมหาชน ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เพื่อให้กลุ่มองค์การมหาชนทั้งหมด ได้ลงลึกถึงข้อมูลแต่ละโครงการ เพื่อจะนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่าน ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามกรอบทิศทางของนโยบาย Smart Government

การเริ่มต้นให้บริการ Government Cloud Service กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทำให้การบริการภาครัฐเข้าสู่ระบบออนไลน์อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของงบประมาณภาครัฐในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่ร่วมโครงการ อันเป็นการพัฒนาประเทศไทยให้พร้อมสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทัด เทียมกับนานาประเทศ โดยอาศัยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านโครงสร้างเครือข่าย Government Information Network 2.0 (GIN 2.0)สำหรับ Government Information Network 2.0หรือ GIN 2.0เป็นโครงการที่รับโอนมาจากไอซีที โดยสรอ. ได้ผลักดันให้ระบบ GIN เป็นเวอร์ชั่น GIN2.0ที่ทันสมัยที่รองรับทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการผนวกเข้ากับระบบบริการสำคัญๆ ของภาครัฐ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานเครือข่าย GIN ทั้งนี้ เครือข่าย GIN2.0ได้ยกระดับโครงข่ายหลักเป็นไปสู่ IPV6เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถรองรับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดได้ โดยหน่วยงานที่เชื่อมต่อสามารถเข้าสู่ระบบ IPV6โดยอัตโนมัติ แต่หน่วยงานภาครัฐเองก็ต้องดำเนินการปรับปรุงระบบภายในของตนให้เป็น IPV6เช่นกัน ซึ่งสรอ. กำลังช่วยผลักดันอยู่ทั้งการให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้น GIN2.0ยังมีระบบ Time Stamp, Single Sign On, Advanced VDO Conference, System Center Configuration Manager (SCCM) ที่ทำให้ระบบ GIN2.0มีความทันสมัยที่สุด โดยจะทยอยผลักดันออกมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานทุกหน่วยเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ GIN2.0แล้ว หากมีการบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานรัฐ เช่น ระบบทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบแจ้งรายละเอียดและยืนยันตัวบุคคล รหัส 13หลักของงานทะเบียนราษฎร์ ประโยชน์คือ สามารถตรวจสอบประวัติบุคคลทั่วไปได้ โดยผ่านเครือข่าย GIN โดยที่ไม่ต้องเดินสายต่อตรงไปที่กรมการปกครองอีก หรือระบบ GSMS ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ่งเป็นระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ เป็นระบบที่ช่วยในการออกแบบและการวางแผนการจัดการยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนการปฎิบัติการและการติดตามความก้าวหน้าในการปฎิบัติงาน หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ GIN2.0ก็สามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบแผนของหน่วยงานของตนเองเข้ากับระบบของก พร.ได้โดยทันที และผลสุดท้ายคือเกิดเป็นโครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-CMS) ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถือเป็นแอพพลิเคชันหลักในการทำงานอย่างหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน ภายใต้มาตรฐานข้อมูล Th e-GIF หรือThailand Electronic Government Interoperability Framework เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาค รัฐต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารใน ภาครัฐ หรือ MailGoThai ที่จะทำให้ใช้งานได้ง่ายเหมาะกับงานภาครัฐและสามารถใช้งานได้จริง เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข่าวสารภาครัฐ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและการดำเนินงาน เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะเป็นอีเมล์ที่ติดตัวเจ้าของอีเมล์ไปทุกที่แม้จะมีการโยกย้ายตำแหน่งใน ภายหลังก็ตาม

โครงการระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ หรือ e-Government Portal ซึ่งทำหน้าที่ “ตัวกลาง” ระหว่างประชาชนและส่วนราชการ โดยรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร บริการต่างๆ ของส่วนราชการมาอยู่ในเว็บไซต์เดียว และใช้ Username และ Password เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Services) ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสรอ. ได้ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีดูแลรักษาเชิงป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ระบบ Paperless Government หรือหน่วยงานรัฐไร้กระดาษนั่นเอง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.435451886493167.90579.100000850770441&type=1