งานโครงการเปิดอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 2


16 March 2558
18

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 สรอ. ได้เปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ 2 ณ ชั้น 6 กมลมาส โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จำนวน 28 คน ซึ่งจะมีการอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 11 ครั้ง และศึกษาดูงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 10 วัน

โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การ บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและใช้งานได้ง่าย ผู้บริหารสามารถในการใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน (Information Literacy) หลักสูตรดังกล่าวได้เรียนวิทยากรระดับสูง ที่มีความความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้บริหารจากหลากหลากหลายหน่วยงาน โดยเนื้อหาหลักสูตรฯ ในครั้งนี้จะเน้น ๔ เรื่องหลัก คือ

เรื่องที่หนึ่ง: กาหนดยุทธศาสตร์องค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องที่สอง: การบริหารจัดการโครงการ งบประมาณและบริการภาครัฐ
เรื่องที่สาม: การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ
เรื่องที่สี่: การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431822983522724.89586.100000850770441&type=1