สรอ. จัดอบรม “การพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ


16 March 2558
46

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดอบรม “การพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” โดย นายปพน มูลเงิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้บรรยายในเรื่อง “ความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็น ของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ณ ห้อง ๒๑๐๖  สถาบันวิทยาการ สวทช. อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๑ ถนนศรีอยุธยา  ณ ห้อง ๒๑๐

นอกจากนี้ มีการบรรยายในเรื่อง “เนื้อหาเว็บไซต์ภาครัฐ, การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” และ “คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี, ระดับการพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ภาครัฐ” โดย คุณบุษราคัม สุขสงค์  นักวิชาการ  สถาบันวิทยาการ สวทช.  การบรรยายเรื่อง “กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework: TH e-GIF)” โดย ผู้แทนกลุ่มงานมาตรฐาน สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการบรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010: TWCAG 2010)” โดย ผู้แทน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.443411322363890.93007.100000850770441&type=1