มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมและฟังบรรยาย “e-Government Direction by EGA


16 March 2558
591

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๓๐ คน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และรับฟังการบรรยายเรื่อง “e-Government Direction by EGA” ของ สรอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะการทำงานใน สาขาวิศวกรรมของคอมพิวเตอร์ มีแนวทางในการนำประสบการณ์การศึกษาดูงานมาพัฒนาความสามารถของตนให้เข้ากับ ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เป็นการกระตุ้นให้นิสิตมีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้นอกเหนือจากรายวิชา เรียน และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป
โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้บรรยายเรื่อง “รู้จัก สรอ. และทิศทางการดำเนินการด้าน e-Government สำหรับประเทศไทย”

ต่อจากนั้น คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สรอ. และ นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร รองผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สรอ. ได้บรรยายเรื่อง “ทิศทางการบริการคลาวด์ภาครัฐ”  (Government Cloud Service)  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.441243659247323.92359.100000850770441&type=1