สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จับมือร่วมกับ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วย


16 March 2558
1455

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดย  ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดย นางสาวสิบพัน  วนวิสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในความร่วมมือเรื่อง "“โครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ” (Government Information Network : GIN)  ณ  ห้องประชุมปลั่ง อาคารสีขาว  ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการดำเนินงานเพื่อให้การบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงาน ภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ของ สรอ. เป็นการสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ในระบบ CABNET ของ สลค.  เช่น  การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการ  การเสนอความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแจ้งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี การแจ้งยืนยันมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยอย่างสูง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440107199360969.92040.100000850770441&type=1