กปภ.จับมือกรมการปกครองและสรอ.บูรณาการข้อมูลผู้ใช้น้ำ


16 March 2558
940

กปภ.จับมือกรมการปกครองและสรอ.บูรณาการข้อมูลผู้ใช้น้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร และโปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลสำหรับการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผ่านระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ Government Cloud Service

นายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิด เผยว่า ตามที่ กปภ.ได้นำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการลูกค้าที่มาขอติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่ โดยจัดทำแผนที่ระบบท่อจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาด้วยระบบดิจิตอลเพื่อทดแทนแผนที่แบบเดิม เพื่อความสะดวกในการจัดการฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นนั้น ล่าสุด เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการลูกค้าเข้าสู่ระบบ e-Service อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายการให้บริการประชาชนของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานตามภารกิจและนโยบาย ของแต่ละหน่วยงาน กปภ. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ GIS ให้มีความครบถ้วนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยประสานงานกับสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรแบบออนไลน์ และขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ กปภ.ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ ห้องออร์คิด โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีอธิบดีกรมการปกครอง และรองผู้ว่าการ (วิชาการ) กปภ. ร่วมกันเป็นประธาน

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) กปภ.กล่าว เพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกันระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้ กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างมาก โดยจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดขั้นตอนในการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำของลูกค้า ทั้งนี้ กปภ.จะดำเนินโครงการนำร่องใน กปภ.สาขาที่มีความพร้อมในปี 2556 และจะขยายผลต่อไปจนกว่าจะครอบคลุมทั้ง 231 สาขาทั่วประเทศในปี 2559 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เปิด เผยว่า ทางสรอ.ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ.โดยจะนำซอฟต์แวร์ “โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำ” ของ กปภ. มาไว้ในระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ Government Cloud Service ซึ่งสรอ.ได้เปิดใช้บริการจริงมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทั่วไปสามารถมาใช้บริการผ่านโปรแกรมแบบเว็บเบส ด้วยการนำโปรแกรมนี้ ซึ่งจะทำให้กปภ.ลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของการให้บริการลง และสามารถเปิดให้ผู้ใช้น้ำดาวน์โหลดได้ทันทีที่การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จแล้ว

โปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำสำหรับประชาชนครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่องของ กปภ.ที่จะใช้คลาวด์ภาครัฐของสรอ. หลังจากนั้นจะมีการประเมินผล และนำไปสู่การนำแอพพลิเคชันใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการน้ำมาอยู่บนระบบคลาวด์ต่อไป รวมถึงสรอ.จะเข้าไปพิจารณาร่วมกับกปภ.ในการนำบริการต่างๆ ที่สรอ.มี เช่น ระบบ Mail go Thai ระบบ GIN  และอื่นๆ มาให้บริการต่อไปอีกด้วย

“การนำโปรแกรมบริการผู้ใช้น้ำมาไว้บนคลาวด์ของสรอ. จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำในระยะยาว เพราะจะทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเช็คยอดการใช้น้ำแบบทันที หรือ real time และสามารถใช้บริการต่างๆ ของกปภ.ได้อย่างต่อเนื่อง โดยสรอ.จะทำให้ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่นว่า ระบบคลาวด์ของสรอ.มีทั้งความเร็ว และความปลอดภัย” ดร.ศักดิ์กล่าว