สรอ. จัดอบรมหลักสูตร IPv๖ Workshop for e-Government รุ่น ๓


16 March 2558
438

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกับ สมาคมไอพีวี ๖ ประเทศไทย, สถาบันวิทยาการ สวทช., บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัด “โครงการอบรมหลักสูตร IPv๖ for e-Government รุ่น ๓ (IPV๖ Training # ๓)” ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้องฝึกอบรม ๕ (๓๐๕) ชั้น ๓ อาคาร ๑ ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

โดยโครงการอบรมนี้จัดเพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ, ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ให้แก่หน่วยงานได้, ให้ผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ได้ และเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป โดยมีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สรอ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ภายในงาน มีการอบรมหลักสูตรหัวข้อ “IPv๖ Integration and migration” โดยมีนายไพฑูรย์ ไพลุวสัณฑาลัย วิทยากรจาก บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ประมาณ ๓๐ คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.450445751660447.94842.100000850770441&type=1