สรอ. ร่วมเสวนางานสัมมนาวิพากษ์การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางของประเทศไทย


16 March 2558
810

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สรอ.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาวิพากษ์ การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางของประเทศไทย : “Moving forwards to Smart Government, Smart Life and Smart Services” เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ (ชั้น ๒) สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยการสัมมนานี้จัดเพื่อรวบรวมและกำหนดมาตรฐานข้อมูล บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่าง เป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และร่วมรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลข้อมูลกลางระดับประเทศต่อไป

งานสัมมนาดังกล่าว มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Smart Government, Smart Life and Smart Services” โดยนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ มีการเสวนาในหัวข้อ “Crowded e-Services on Cloud Computing” โดย นางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการ สรอ. ซึ่งบรรยายเรื่อง “Infrastructure as a Service” โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ Today’s Government Data Centers, Government Data Centers for Tomorrow, Government Cloud : Vision, Government Cloud Service: Cloud Scenario, Government Cloud System: An Overview และ Government Cloud Roadmap และการบรรยายเรื่อง “Trust and Security” โดยนางสุรางคณา วายุภาพ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และ เรื่อง “Services value added with Spatial Data” โดยนายสามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และ ดำเนินรายการ โดย  รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และคณะที่ปรึกษา

นอกจากนั้นมีการเสวนาหัวข้อ “การจัดทำมาตรฐานรายการข้อมูลกลาง Universal Core Set” ในประเด็นเรื่อง “มาตรฐานข้อมูล” โดยนางรัชดา อิสระเสนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), ประเด็นเรื่อง “บทเรียนจาก ๓๐ ประเทศทั่วโลก เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย" โดย ดร. สมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเด็นเรื่อง “มาตรฐานรายการข้อมูลกลาง” โดย รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล, อาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์ และ อาจารย์เทวา คำปาเชื้อ คณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ประเด็นเรื่อง “Key Success Factors กับการเชื่อมโยงข้อมูล” โดย ดร. ชุมพล บุญมี  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และวิพากษ์กลุ่มย่อย โดย กลุ่มสาธารณสุข เรื่อง “มาตรฐานข้อมูลกลางกับการให้บริการสาธารณสุขและการแพทย์ยามวิกฤต”, โดย กลุ่มยุติธรรมและความมั่นคง เรื่อง “มาตรฐานข้อมูลกลางกับการบูรณาการข้อมูลเพื่อความมั่นคง”, โดย กลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง “มาตรฐานข้อมูลกลางกับการบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”, โดย กลุ่มเกษตร เรื่อง “มาตรฐานข้อมูลกลางกับระบบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ และการประยุกต์ใช้แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม”, โดย กลุ่มเศรษฐกิจ เรื่อง “มาตรฐานข้อมูลกลางกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ” และ โดยกลุ่มเทคนิค เรื่อง “ข้อเสนอการปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยงรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์” และ สรุปกลุ่มย่อย “e-Government for Innovative Services”
 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.450796228292066.94959.100000850770441&type=1