โครงการอบรมหลักสูตร IPv๖ for e-Government รุ่น ๒


16 March 2558
759

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกับ สมาคมไอพีวี ๖ ประเทศไทย, สถาบันวิทยาการ สวทช., บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัด “โครงการอบรมหลักสูตร IPv๖ for e-Government รุ่น ๒ (IPV๖ Training # ๒)” ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ห้อง ๕๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ให้แก่หน่วยงานได้ และผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖
 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.448167935221562.94316.100000850770441&type=1