สรอ. จัดอบรมหลักสูตร IPv๖ Workshop for e-Government รุ่น ๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘


16 March 2558
705

วันที่ ๓ – ๕ กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกับ สมาคมไอพีวี ๖ ประเทศไทย, สถาบันวิทยาการ สวทช., บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้ระบบสมาชิกภาพและกลุ่มชุมชนผู้ใช้และผู้ ดำเนินการ มีเป้าหมายเพื่อรองรับผลประโยชน์ของชุมชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ ได้จัด “โครงการอบรมหลักสูตร IPv๖ for    e-Government รุ่น ๑ (IPV๖ Training # ๑)” ณ สถาบันวิทยาการ สวทช. ห้อง ๒๑๐๓ ชั้น ๒๑ อาคารมหานครยิบซั่ม เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ให้แก่หน่วยงานได้ และผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ได้ โดยโครงการอบรมนี้จัดเพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ, ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ให้แก่หน่วยงานได้, ให้ผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ได้ และเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป โดยนายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้จัดการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี สรอ. กล่าวเปิดงานและชี้แจงถึงที่มาของโครงการอบรมฯ ดังกล่าว

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.445137865524569.93576.100000850770441&type=1