สรอ. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและวิธีดำเนินงาน ระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)


16 March 2558
86

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและวิธีดำเนินงาน ระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ผู้ใช้งานระบบ  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีหัวข้อหลักสูตรอบรมในเรื่องระบบงาน Web Portal กลาง, ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งาน, ระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน ได้แก่ ระบบการลา และ ระบบการสั่งการ, ระบบ e-Tracking, ระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ, ระบบงานด้านงบประมาณ และ ระบบงานพัสดุ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ประมาณ ๕๐ คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.443979862307036.93180.100000850770441&type=1