สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมงานแถลงผลงานของกระทรวงไอซีที ในวาระครบ ๑ ปี


16 March 2558
1100

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะผู้บริหาร สรอ. ร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวาระครบ ๑ ปี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบความก้าวหน้าการ ดำเนินงานของรัฐบาลในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ตามนโยบายรัฐบาลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ อาคารทรงกลม ชั้น ๒ โดยมี นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการแถลงผลการดำเนินงานดังกล่าว   โดยสรอ. ได้จัดแสดงนิทรรศการ นำเสนอผลงาน โครงการ Citizen Smart Info คือ บริการ Smart Card ระบบลงทะเบียนใช้บริการ Free Wi-Fi ภายในงานผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และ บริการ Smart Box "EGA SMARTBOX ประตูสู่ภาครัฐ"

  ——————————————————————————————————————————————

ผลงานกระทรวงไอซีทีในรอบ 1 ปี ภายใต้รัฐบาลนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร         
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้แถลงผลงานภายหลังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ครบรอบ 1 ปี ซึ่งแบ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล   ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาและนโยบายเร่งด่วนที่ดำเนินการในปีแรก การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงานในกำกับ ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯ โครงการอื่นๆ ที่กระทรวงฯ ริเริ่มขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การดำเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี และผลการดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ด้าน ICT กับต่างประเทศในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภานั้น กระทรวงฯ  ได้ดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐในเรื่องการเทิดทูนและพิทักษ์รักษา ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในปีแรก คือ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในเรื่องการสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน รวมถึงการเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติใน องค์การระหว่างประเทศ โดย กระทรวงฯ ได้ดำเนินการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ผ่านโครงการถวายพระพรออนไลน์ รวมทั้งการสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ในโลกอินเทอร์เน็ต โดยการจัดตั้ง Cyber Security Operation Center หรือ ศูนย์ CSOC การจัดตั้งเครือข่ายผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเทิดทูนและพิทักษ์สถาบันพระมหา กษัตริย์ เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการ “น้ำดีไล่น้ำเสีย การประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศเพื่อระงับ การเผยแพร่ภาพและเนื้อหาที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และโครงการลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) โดยการสร้างอาสาสมัคร Cyber Scout เพื่อพ่อหลวง จำนวน 102,082 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังสิ่งที่ไม่เหมาะสมและภัยในอินเทอร์เน็ต

นอกจากนั้น ยังมีโครงการจัดทำศูนย์บริการประชาชน ICT (One Stop Service) โครงการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม โครงการ Free Public WiFi โดยวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (Wi-Fi) ซึ่งในปี 2555 ติดตั้งให้บริการจำนวน 30,000 จุดในปี 2555 และในอนาคตจะขยายบริการทั่วประเทศ 250,000 จุด

พร้อมกันนี้ กระทรวงฯ ยังได้มีการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GIN) การวางระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การจัดทำ Smart Card Application การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT โดยการจัดทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร การจัดตั้งคณะกรรมการผู้บริหาร ICT ระดับสูงภาครัฐ การยกระดับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติไปสู่ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ การวางแนวทางดำเนินการภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจในกำกับ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
และกระทรวงฯ ยังได้ดำเนินนโยบาย Smart Thailand ใน 3 ด้าน คือ 1. Smart Network ดำเนินการศึกษาเพื่อผลักดันการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยการพัฒนาและขยายโครงข่าย Smart Network ด้วยการใช้โครงข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำแผนปฏิบัติการ IPv6 เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้งานจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 และการทดสอบเทคโนโลยี“4G Thailand The First 100 Mbps” ด้วย

2. Smart Government ได้ดำเนินการขยายการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) การจัดทำโครงการ Government Cloud Service และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS : Multiple Indicator Cluster Survey) 3. Smart Business ดำเนินการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) การจัดทำ e-CERTIFICATE เพื่อการรับรอง Print out การส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยว ข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับการทำการค้าระหว่างประเทศ

ด้านการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบาย นั้น ได้มีการดำเนินการในเรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน การพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การรักษาตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยการพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 26 แห่ง การส่งเสริมการนำโปรแกรมโอเพนซอร์สไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อยอดของผู้ ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม การส่งเสริมให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อผู้พิการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์

นอกจากนั้น กระทรวงฯ ยังได้ดำเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี โดยร่วมดำเนินการกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ติดตามการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จัดตั้ง Emergency Call Center โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์ 192 ดำเนินการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบส่งข้อความสั้น พัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพยากรณ์อากาศและการเตือนลักษณะอากาศร้าย
สำหรับโครงการอื่นๆ ที่กระทรวงฯ ริเริ่มขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนั้น ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คือ โครงการ Smart Province ในจังหวัดนครนายก ซึ่ง กสทฯ ได้ร่วมดำเนินการขยายโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วขนาด 48 Core ระยะทาง 60 กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดนครนายก ขณะที่ สรอ. ได้ร่วมสนับสนุนการนำร่องการบริหารงานราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เข้าถึงประชาชนในระดับหมู่บ้าน และ ซิป้า ได้ดำเนินการจัดทำซอฟต์แวร์สนับสนุน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบจังหวัดอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนอีกหนึ่งโครงการ คือ การจัดทำหลักสูตร CIO โดยพัฒนาหลักสูตรการวางแผนและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและเตรียมความพร้อม ของผู้เรียนสู่ตำแหน่ง CIO ขององค์กร ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ด้าน ICT กับต่างประเทศ กระทรวงฯ ได้ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 รวมทั้งร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเร่งรัดในการจัดให้มีโครงข่าย ทางด่วนสารสนเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ระยะที่ 2 และกระทรวงฯ ยังได้เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ทั้งการประชุม GSMA Ministerial Programme 2012  การประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องการลดภัยพิบัติในภูมิภาคโทโฮคุ การประชุม World Economic Forum on East Asia (WEFEA) การประชุม The 8th   Ministerial Forum during the Infocomm Media Business Exchange การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมสารสนเทศ

นอกจากนั้น กระทรวงฯ ยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN CIO Forum 2012 และการประชุม Policy and Regulatory Forum (PRF-12) รวมถึงการประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ค.ศ. 2012 (World Telecommunication/ ICT Meeting 2012 หรือ WTIM  2012) ระหว่างวันที่ 25 -27 กันยายน 2555 ที่จะถึงนี้อีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.443768435661512.93106.100000850770441&type=1