งานสัมมนา “ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล” และพิธีมอบประกาศนียบัตร


16 March 2558
959

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดงานสัมมนา 

“ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล” และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Towards World-class e-Government Executive) ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา และกล่าวให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ ซึ่งมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน “โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” และ “งานสัมมนาก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล” โดยมีนายนิพนธ์ วรรณโกษิตย์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม และประธานรุ่นหลักสูตรนักบริหารรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ กล่าวรายงานนำเสนอแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

จากนั้นได้เสวนาในหัวข้อ “กรณีศึกษาการดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สู่การประยุกต์เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย” โดย นายยงยุทธ ถิฐาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, นาวาอากาศเอก นนทรี อินทรสาลี รองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ กองทัพอากาศ และ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งดำเนินการเสวนา โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.456268124411543.96360.100000850770441&type=1