บรรยายพิเศษการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


16 March 2558
592

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัว ข้อ "การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโกวิทย์วรพิพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคุณปพน มูลเงิน ผู้จัดการส่วนงานพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยาย และตอบข้อซักถามต่างๆ จากบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนิน การปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วยงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.452895174748838.95489.100000850770441&type=1