สรอ. จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีของบุคลากรภาครัฐ สู่ระดับนานาชาติ


16 March 2558
30

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านไอซีที ได้ร่วมกับสถาบันวิทยาการ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที  (Information Technology Professionals Examination:ITPE) โดยแบ่งการจัดอบรมออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๑.การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางไอทีขอบเขต ความรู้ของการสอบ IP มี ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องมาจากเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ที่ได้ดำเนินการจัดอบรมและทดสอบไปแล้ว ๒ รุ่น    และในครั้งนี้จะดำเนินการจัดอบรมอีก ๔ รุ่น ได้แก่

 • รุ่น ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
 • รุ่น ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
 • รุ่น ๕ ระหว่างวันที่  ๓-๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
 • รุ่น ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
 • ทดสอบในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕  โดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๐๐ ท่าน

           

  ๒.การสอบระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) สำหรับบุคลากรที่จบทางด้านสายไอทีโดยตรง โดยขอบเขตความรู้ของการสอบ FE ครอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเนื้อหาการสอบครอบคลุมทั้ง ๓ ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี

  ซึ่งจะเปิดการอบรมในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕และจะทำการทดสอบในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๐ ท่าน

  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาค รัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies ของบุคลากรภาครัฐสายงานไอที และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านไอที ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไปโดยมีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สรอ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้อง ๗๐๔ ชั้น ๗ กระทรวงเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร