สรอ. จัดอบรมหลักสูตร IPv๖ Workshop for e-Government รุ่น ๓


16 March 2558
678

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ถึง วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ร่วมกับ สมาคมไอพีวี ๖ ประเทศไทย, สถาบันวิทยาการ สวทช., บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัด “โครงการอบรมหลักสูตร IPv๖ for e-Governmentรุ่น ๓ (IPV๖ Training # ๓)”ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้องฝึกอบรม ๕(๓๐๕) ชั้น ๓ อาคาร ๑

โดยโครงการอบรมนี้จัดเพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ, ให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ให้แก่หน่วยงานได้, ให้ผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv๔ ไปสู่ IPv๖ ได้ และเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป โดยมีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สรอ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ภายในงาน มีการอบรมหลักสูตรหัวข้อ IPv๖ Integration and migration”โดย มีนายไพฑูรย์ ไพลุวสัณฑาลัย วิทยากรจาก บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CATเป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ประมาณ ๓๐ คน