รองผู้อำนวยการ สรอ. ร่วมเสวนางานสัมมนาวิพากษ์การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางของประเทศไทย


16 March 2558
1913

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สรอ.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสำหรับงานสัมมนาวิพากษ์การจัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางของประเทศไทย:“Moving forwards to Smart Government, Smart Life and Smart Services”เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ (ชั้น ๒) สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯโดยมีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้

ซึ่งจัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยการสัมมนานี้จัดเพื่อรวบรวมและกำหนดมาตรฐานข้อมูล บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่าง เป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล และร่วมรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลข้อมูลกลางระดับประเทศต่อไป

งานสัมมนาดังกล่าว มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Smart Government, Smart Life and Smart Services”โดยนางจีราวรรณ บุญเพิ่มปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และ มีการเสวนาในหัวข้อ “Crowded e-Services on Cloud Computing”โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สรอ. ซึ่งบรรยายเรื่อง “Infrastructure as a Service”โดย มีประเด็นเกี่ยวกับ Today’s Government Data Centers, Government Data Centers for Tomorrow, Government Cloud : Vision, Government Cloud Service: Cloud Scenario, Government Cloud System: An Overviewและ Government Cloud Roadmapและการบรรยายเรื่องTrustand Security”โดยนางสุรางคณาวายุภาพ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)และ เรื่องServices value added with Spatial Data”โดยนายสามารถดวงวิจิตรกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) และ ดำเนินรายการโดย  รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และคณะที่ปรึกษา

นอกจากนั้นมีการเสวนาหัวข้อ “การจัดทำมาตรฐานรายการข้อมูลกลาง Universal Core Set” ในประเด็นเรื่อง “มาตรฐานข้อมูล” โดยนางรัชดา อิสระเสนารักษ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), ประเด็นเรื่อง บทเรียนจาก ๓๐ประเทศทั่วโลก เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย"โดยดร. สมนึก คีรีโตผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเด็นเรื่อง“มาตรฐานรายการข้อมูลกลาง”โดยรศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, อาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์และอาจารย์เทวา คำปาเชื้อคณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ประเด็นเรื่องKey Success Factors กับการเชื่อมโยงข้อมูล”โดยดร. ชุมพล บุญมี  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และวิพากษ์กลุ่มย่อยโดย กลุ่มสาธารณสุข เรื่อง“มาตรฐานข้อมูลกลางกับการให้บริการสาธารณสุขและการแพทย์ยามวิกฤต” โดย กลุ่มยุติธรรมและความมั่นคงเรื่อง“มาตรฐานข้อมูลกลางกับการบูรณาการข้อมูลเพื่อความมั่นคง, โดย กลุ่มพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่อง“มาตรฐานข้อมูลกลางกับการบูรณาการข้อมูลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”, โดย กลุ่มเกษตร เรื่อง “มาตรฐานข้อมูลกลางกับระบบช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ และการประยุกต์ใช้แผนที่และภาพถ่ายดาวเทียม”, โดย กลุ่มเศรษฐกิจ เรื่อง “มาตรฐานข้อมูลกลางกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ”และ โดยกลุ่มเทคนิค เรื่อง “ข้อเสนอการปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”และ สรุปกลุ่มย่อย e-Government for Innovative Services”