EGA เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่


16 March 2558
42

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕  นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำรวจศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้ศูนย์ ราชการที่มีการจัดตั้งและใช้งานศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidation) เพื่อตอบสนองนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.464004933637862.98025.100000850770441&type=1