ผู้อำนวยการ สรอ. ร่วมงาน โครงการให้บริการถึงบ้าน (Service @ Home)


16 March 2558
28

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ร่วมงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ในความร่วมมือเรื่อง โครงการให้บริการถึงบ้าน (Service @ Home) โดยนำร่องโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพด้วยบุรุษไปรษณีย์จะเป็นผู้นำส่งเบี้ยยัง ชีพถึงบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย สำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ทุกๆท่าน  โดยมี นายเอนก หุตังคบดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และนางสาวอวยพร ศรีสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้