สำนักราชเลขาธิการ จับมือ สรอ. ใช้ GIN ประหยัดงบประมาณภาครัฐ ลดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งพัฒนาเนื้อหาสาระ และบุคลากร


16 March 2558
734

สำนักราชเลขาธิการ จับมือ สรอ. ใช้ GINประหยัดงบประมาณภาครัฐ ลดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากร

สำนักราชเลขาธิการ โดย คุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนราชเลขาธิการ ตามคำสั่งที่ ๙๖/๒๕๕๔ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ในการให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ด้านการรับ-ส่งและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูล รวมทั้ง สามารถใช้งานให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาอย่างต่อ เนื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของระบบฐานข้อมูล และสามารถใช้งานร่วมกัน (Common Services) ผ่านเครือข่าย GIN เพื่อบูรณาการข้อมูล และลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณด้านระบบเครือข่าย

ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด ผอ. สรอ. กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สำนักราชเลขาธิการ จะได้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีอย่างคุ้มค่าและทันสมัย เนื่องจากการใช้งานเครือข่าย GIN จะสามารถลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ การลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้เวลาและมีกระบวนการมากมายซึ่งกว่าจะได้เครื่อง มา เครื่องรุ่นที่เราต้องการก็ตกรุ่นไปแล้ว การเข้ามาใช้บริการเครือข่าย GIN ทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป และยังสามารถต่อยอดมาใช้บริการ Government Cloud Service ของสรอ. ได้ ซึ่งจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดย สรอ. จะเป็นผู้สนับสนุนระบบที่ดีให้ นอกจากนี้สำนักราชเลขาธิการก็สามารถใช้เวลาและงบประมาณไปมุ่งพัฒนาเนื้อหา สาระที่ต้องการใช้งาน และพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่”