สรอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน DNSSEC


16 March 2558
34

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบโดเมนเนมของหน่วยงาน ภาครัฐ จึงได้ร่วมกับ APNIC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญในระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสารสนเทศ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) เพื่อสนับสนุนให้มีการนำ DNSSEC มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐกันอย่างแพร่หลายและใช้ได้อย่างถูกต้อง และลดปัญหาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานระบบโดเมนเนมของเครือข่าย โดยแบ่งการจัดโครงการอบรม ๒ รุ่น คือ

รุ่น ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

มีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการรุ่นละ ๓๐ ท่าน วิทยากรบรรยายคือ MR. Champika Wijayatunga  (Training Magement)  โดยมีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สรอ. และ คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สรอ. กล่าวเปิดงานดังกล่าวในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ห้องฝึกอบรม  ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคาร ๑

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.476036989101323.100636.100000850770441&type=1