สรอ. จับมือ สำนักงบประมาณ สัมมนา “บริการกลางในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)


16 March 2558
114

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) และสำนักงบประมาณ จัดงานสัมมนา เรื่อง “บริการกลางในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการกลางด้าน ICT ในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหน้าที่งบประมาณที่ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์คำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ และขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่งบประมาณในการแนะนำให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาใช้บริการกลางในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีนายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้จัดการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเชิญ ต่อจากนั้น ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) กล่าวถึง “นโยบายการบริการกลางในระบบรัฐบาลเล็กทรอนิกส์” และ บรรยาย บริการหลักในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ “เครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ (GIN)”   โดย     นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ บรรยาย “บริการระบบคลาวด์ (Cloud)” โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สรอ., บรรยาย “ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง (MailGoThai)” โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สรอ. และบรรยาย “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   (e-Saraban)” โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สรอ.

จากนั้นได้เสวนาในหัวข้อ "มุมมองระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานภาครัฐคาดหวัง" โดย พล.ต.ท. ดร. ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สตช., ภญ. เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ดร.ศักด์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สรอ. และ นายอุสรา  วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สรอ. เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ และต่อจากนั้น นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรบรรยายในการเสวนาครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมงาน

สารจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักงบประมาณ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้เกียรติมาจัดประชุมสัมมนา ณ สำนักงบประมาณในวันนี้

การบริการกลางในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government มีความสำคัญต่อแผนการบูรณาการด้าน ICT และการจัดสรรงบประมาณของประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณที่รับผิดชอบการจัดทางบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ จำเป็นต้องรู้ว่าในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ GIN Cloud MailGoThai และ e-Saraban ที่หน่วยงานสามารถมาใช้บริการร่วมกันได้ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพ การประหยัดงบประมาณ และความคุ้มค่าในการลงทุนภาครัฐในการเตรียมแผนการบูรณาการ สำนักงบประมาณ ได้หารือร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สรอ. มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และกำลังจะก้าวต่อไป ควบคู่กับการจัดทำแผนการลงทุน และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้

ในอดีตที่ผ่านมา ภาครัฐขาดหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบให้บริการด้าน ICT ทำให้หน่วยงานต่างแยกกันดาเนินการพัฒนาระบบ ICT ของหน่วยงานตนเอง กลายเป็นปัญหาการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ขาดการกำหนดมาตรฐานร่วมกันในการออกแบบระบบข้อมูล อีกทั้ง ยังขาดบุคลากรด้านเทคนิคสาหรับการดูแลระบบสื่อสารและเครือข่ายระดับประเทศ หลายหน่วยงานจัดซื้อระบบมาแล้ว แต่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ปัจจุบันนี้ เรามีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของภาครัฐแล้ว เรียกได้ว่า เป็นหน่วยงานที่จะให้บริการกลางในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น การตั้งงบประมาณสำหรับระบบ ICT ก็จะมีการบริหารจัดการในภาพรวมมากขึ้น ต่อไปเราจะได้รับทราบความต้องการของหน่วยงานทั้งประเทศก่อน จากนั้นจึงค่อยมีการจัดสรรงบประมาณลงไปด้วยวิธีต่างๆ ที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและประหยัดมากขึ้น

ในฐานะที่สำนักงบประมาณ เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของประเทศ เจ้าหน้าที่งบประมาณควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ICT บ้าง เพื่อประโยชน์ที่สาคัญ คือ

  • การใช้สำหรับการวิเคราะห์คำของบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคมาก Hardware หรือ Software บางอย่าง ก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายการคำขอตั้งงบประมาณโดยตรง แต่อาจแฝงอยู่ในรายการจ้างที่ปรึกษาหรือในโครงการต่างๆ
  • การแนะนำให้หน่วยงานต่างๆ หันมาพิจารณาใช้บริการกลางในระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดงบประมาณภาครัฐมากขึ้น
  • ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.470733232965032.99550.100000850770441&type=1