EGA ร่วมงาน The Singtel i.luminate ๒๐๑๒


16 March 2558
789

เมื่อวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๕๕ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ร่วมงาน The Singtel i.luminate ๒๐๑๒ จัดโดย Singtel และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน Data Center ของ Singtel ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร สรอ. ในมุมมองของต่างประเทศ รวมถึงสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยได้ อย่างยั่งยืน