สรอ. เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น หนองคาย สถานทูตไทยประจำประเทศลาว


16 March 2558
1079

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำรวจศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย และสถานทูตไทยประจำประเทศลาว ในโครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้ศูนย์ ราชการที่มีการจัดตั้งและใช้งานศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidation) เพื่อตอบสนองนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ได้ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒ และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.470836212954734.99566.100000850770441&type=1