สรอ. จัดอบรม “การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐสู่การเชื่อมโยง ECMS 2.0 On Cloud


16 March 2558
794

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  จัดอบรม “การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐสู่การเชื่อมโยง ECMS 2.0 On Cloud”  ณ ห้องกมลมาศ ชั้น ๖ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยโครงการอบรมนี้จัดเพื่อให้ความรู้ด้านกระบวนการและมาตรฐานการเชื่อมโยง ข้อมูลระบบงานสารบรรณฯ ของหน่วยงานภาครัฐ แก่ ผู้ผลิต/บริษัท ที่เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล พอยท์ จำกัด, บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท ซัมมิต คอมพิวเตอร์ จำกัด, บริษัท ทรีนิตี้ โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์ จำกัด, บริษัท บอส รีเซอร์ช แอนด์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด, บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด, บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด, บริษัท เอ็กเซล ลิงค์ จำกัด  และบริษัท Igenco จำกัด รวมจำนวน 9 บริษัท พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่สนใจเข้าร่วมเพื่อพัฒนาระบบของหน่วยงานให้รองรับการ เชื่อมโยงข้อมูลระบบสารบรรณฯ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ระบบสารบรรณฯ ของผู้ผลิต/บริษัท ที่หน่วยงานภาครัฐใช้บริการ จะสามารถเชื่อมโยงระบบสารบรรณฯและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ โดยผ่านระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานภาครัฐ (ECMS 2.0 on Cloud) ที่ สรอ. เป็นผู้ให้บริการ โดยการแลกเปลี่ยนดังกล่าว จะมีกระบวนการและมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระบบงานสารบรรณฯ เป็นตัวกำหนด เพื่อให้ซอฟต์แวร์ (ของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ) ที่มีความแตกต่างกันสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือราชการระหว่าง กันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการจัดอบรมออกเป็น ๒ วัน ได้แก่

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นการอบรมภาพรวมระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณฯของ หน่วยงานภาครัฐ (ECMS 2.0 on Cloud) พร้อมกระบวนการการรับ-ส่งหนังสือ และมาตรฐานข้อมูลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างระบบสารบรรณฯของหน่วยงานภาค รัฐ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นการ Workshop การเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระบบ ECMS 2.0 on Cloud และ อธิบาย Tool ที่ สรอ. จะ Support เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาระบบงานสารบรรณฯ

โครงการดังกล่าวนี้ รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ พัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government ตลอดจนการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ทุกหน่วยงานเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นเกี่ยวกับการบูรณาการ เชื่อมโยงเพื่อการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการพัฒนากรอบแนวทางการ จัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมระหว่างระบบ สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่า TH e-GIF (Thailand Electronic Government Interoperability Framework)

โดยโครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 1 ก่อให้เกิดความสนใจ และเข้าใจในเรื่องของการมีมาตรฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงตามมาตรฐานทางเทคนิคตามแนวทาง TH e-GIF ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการถึง 30 หน่วยงาน และมีการดำเนินการต่อเนื่องมาถึงระยะที่ 3 ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติมให้ประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงเกิดการพัฒนาและผลักดันอย่างต่อเนื่อง ให้มีการดำเนินงานโครงการขยายผลการดำเนินการระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467299379975084.98731.100000850770441&type=1