EGA แนะนำบริการภาครัฐแก่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา


16 March 2558
646

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) นำคณะเจ้าหน้าที่ EGA เข้าแนะนำโครงการต่างๆ ที่อยู่ในภารกิจของ EGA ประกอบด้วยบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) และโครงการ Citizen Smart Info รวมถึงภารกิจอื่นๆ ของ EGA ให้กับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕