สรอ. จัดอบรมบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mailgothai) ณ กรมการแพทย์ทหารเรือ


16 March 2558
15

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดย นายเอก โอฐน้อย เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุโส ได้จัดอบรม บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (Mailgothai) ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมการแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๓๐ ท่าน ณ กรมการแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบเมล์กลางภาครัฐ ที่มีความปลอดภัยสูง และลดการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อนกัน