สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนาการยกระดับบริการภาครัฐ


13 March 2558
1388

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนา เรื่อง “การยกระดับบริการภาครัฐด้วยแนวทางการบูรณาการ e-Service” ณ ห้องวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดย นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และมีนางอาทิตยา    สุธาธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน
 

จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “กรอบแนวทางการบูรณาการ e-Service (e-Service Integration Framework)” โดย 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ เสวนาเรื่อง “กรณีศึกษา แนวทางการบูรณาการ e-Service ของประเทศไทย” โดย นายแพทย์ยลศิลป์ สุชนวนิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารสารสนเทศการประกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข, ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, นายอาคม  ศาณศิลปิน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ดำเนินเสวนา โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.507736025931419.105786.100000850770441&type=1