ประชุมหารือร่วมกับ NIA ประเทศเกาหลี สร้างความร่วมมือในการพัฒนา e-Government ประเทศไทย


13 March 2558
917

เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดยนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมทีมงานฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับ National Information Society Agency หรือ NIA ประเทศเกาหลี  โดย Dr. Park, Sang-Hyun กับ Joo Ohk, Choi เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนา e-Government ในประเทศไทย ด้านของการวางแผนยุทธศาสตร์ในให้บริการประชาชนด้วยไอซีที และแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐทางด้านไอซีที ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ   ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)