EGA ร่วมงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ 2556


13 March 2558
52

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมการประชุมและจัดนิทรรศการ ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ “RTAF ICT SYMPOSIUM 2013” การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) โดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษของ Guest Speaker ในหัวข้อเรื่อง “การพลิกฟื้นอนาคตประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Strategic Shifting The Future of Thailand Through ICT) เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือและความ มั่นคงทางทหารการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ ทางทหารและนโยบายการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”  โดย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีการบรรยายพิเศษของ Guest Speaker อื่นๆ อีกหลายหัวข้อ และ การอภิปรายแบบคณะ (Panel Discussion)

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงไอซีที และหน่วยงานจากกองทัพอากาศ ซึ่ง EGA ได้นำเสนอผลงานด้าน e-Government ได้แก่ “Smart Infra – Gin Conference หรือบริการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ และ บริการ e-Learning  โดยมี ผบ.ทสส., ผบ.ทอ., น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบริการของแต่ละบูธ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.516885541683134.107047.100000850770441&type=1