EGA ต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมศึกษาดูงาน “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


13 March 2558
123

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดย คุณพองาม จันทรศรี ผจก.ส่วนที่ปรึกษาการให้บริการ (GCDS) สำนักที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (GCD) นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ที่ปรึกษาด้านบริการ และทีม พร้อมด้วย คุณปภัสรินทร์ ศิริพัฒน์กิตติ ผจก.ส่วนส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (PTDP)  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (PTD) และทีม  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในการเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย “ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานภาครัฐ ของ EGA” ณ ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น ๑๘ EGA อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๖ ท่าน  

โดยทีมที่ปรึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้บรรยายถึงความเป็นมาและการ บริการด้านต่างๆ ของ EGA อาทิเช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN), โครงการบริการคลาว์ดภาครัฐ (Government Cloud Service), ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai), โครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF (e-CMS), ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal), ระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring : GovMon) ฯลฯ รวมทั้งตอบข้อซักถามการบริการต่างๆ ของ EGA  ด้วย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.516160321755656.106932.100000850770441&type=1