EGA จัดอบรมเชิงเทคนิค Single Sign-On ให้กับผู้รับงานจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Portal)


13 March 2558
245

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Portal) มีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการ อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้จากจุดๆ เดียว (One Stop Service) ด้วยการเข้าถึงแบบรวมศูนย์ (Single Sign On) และเพื่อให้เกิดการพัฒนาและผลักดันโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง EGA จึงจัดทำโครงการขยายผลการเชื่อมโยงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเข้ากับ ระบบเว็บไซต์กลางฯ แบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) ด้วยการจัดจ้างผู้รับจ้างให้ดำเนินการปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาค รัฐ (e-Services) 
 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ EGA จึงได้จัดอบรมเชิงเทคนิค Single Sign-On ให้กับผู้รับงานจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Potal) ณ ห้องวิคตอรี่   ชั้น ๒ โรงแรมวิคทรี แบงค็อก เพื่อให้ผู้รับจ้างมีความเข้าใจแนวทางและมาตรฐานในการจัดทำ Single Sign-On ของระบบฯ ต่อไป มีบริษัทผู้รับงานจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์ฯ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑๓ บริษัท ได้แก่  NECTEC, บริษัท Abstract, บริษัท Teleinfomedia, บริษัท Emwork,  CAT, บริษัท Excel Link, บริษัท BOS, บริษัท CDG, บริษัท Color Pack, บริษัท เทคอน เป็นต้น 
 

โดยการอบรมดังกล่าว มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ภาพรวมการเชื่อมโยงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์”, “โปรโตคอล OpenID”, “ตัวอย่างการใช้งานโปรโตคอล OpenID / คำถามและคำตอบเกี่ยวกับโปรโตคอล OpenID”, “โปรโตคอล OAuth”, “ตัวอย่างการใช้งานโปรโตคอล OAuth”, “คำถามและคำตอบเกี่ยวกับโปรโตคอล OAuth” และ “สรุปขั้นตอนการเชื่อมโยงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบรวมศูนย์/

ตอบข้อสงสัยและข้อเสนอแนะ”  โดย นายสรวิศ พรไพบูลย์สถิตย์ วิศกรซอฟต์แวร์ สำนักพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.536210196417335.1073741839.100000850770441&type=1