EGA จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) รุ่น ๒ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีของบุคลากรภาครัฐ สู่ระดับนานาชาติ


13 March 2558
63

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมกับสถาบันวิทยาการ สวทช. ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที รุ่น ๒ (Information Technology Professionals Examination : ITPE#๒) เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่า มาตรฐานสากล และเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies ของบุคลากรภาครัฐสายงานไอที นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านไอที ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๖ โดย มีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น ๓ อาคาร ๑ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๐ ท่าน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, กรมทรัพยากรน้ำ, สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, กรมบัญชีกลาง, สำนักงบประมาณ, กรมสรรพากร, สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย, บริษัท ทีโอที จำกัด, บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เป็นต้น  

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.533704683334553.1073741834.100000850770441&type=1