EGA จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) “มาตรฐานสารบรรณ


13 March 2558
905

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานสารบรรณ” ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ในมุมมองของผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่สารสนเทศที่พัฒนาระบบ หรือดูแลบำรุงรักษาระบบ จากภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง มาตรฐานสารบรรณต่อไป โดยมีนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบีบี ๒๐๑ ชั้น ๒ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สำหรับในช่วงเช้าเป็นการ เสวนาหัวข้อเรื่อง “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ” โดย นางกฤตยา จันทรเกษ นิติกรชำนาญพิเศษ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี, หัวข้อเรื่อง” การบริหารเอกสาร เพื่อส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และทำลายเอกสารที่ไม่มีคุณค่า” โดยนางจุฑาทิพย์   อังศุสิงห์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหัวข้อเรื่อง “กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเกี่ยวเนื่องกับระบบงานสารบรรณ (การจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองสิ่งพิมพ์ออก และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)” โดยนายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งดำเนินการเสวนา โดย นางสาวนันทนา พจนานันทกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอ และระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “มาตรฐานกระบวนงานสารบรรณ (Saraban Process Standard)” โดยนายปพน มูลเงิน ผู้จัดการส่วนพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาววารุณี เรืองกิจวณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจ

ส่วนช่วงบ่ายนำเสนอ และระดมความคิดเห็นหัวข้อ “มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban Interoperability Standard)” โดยนายปพน มูลเงิน ผู้จัดการส่วนพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ นางสาวมนเฑียร แสงทิม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส 

หลังจากนั้นนำเสนอ และระดมความคิดเห็นหัวข้อ “มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารบรรณ (Saraban Security Standard)” โดยนายธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อย่างเช่นเรื่อง “การจัดหมวดหมู่นั้น จะต้องจัดหมวดหมู่สำหรับการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำเต็มรูปแบบหรือ ไม่ และต้องส่งไปยังสำนักหอจดหมายเหตุอย่างไร และการทำลายเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีวิธีการอย่างไร, “สถานะปัจจุบันของ ECMS 2.0 มีการพัฒนา และมีแนวทางผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐหันมาใช้ ECMS 2.0 อย่างไร”, “การเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนและวิธีการ อย่างไร” เป็นต้น

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ๒๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สารบรรณ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ของหน่วยงานราชการจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน), สำนักงาน ก.พ., การท่าเรือแห่งประเทศไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, องค์การเภสัชกรรม, กระทรวงการต่างประเทศ, การประปานครหลวง, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงพลังงาน, กองทัพอากาศ, สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นต้น และหน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารบรรณจากบริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด, บริษัท วิชั่น เน็ต จำกัด, บริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.531498770221811.1073741833.100000850770441&type=1