EGA จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) “มาตรฐานสารบรรณ


13 March 2558
323

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานสารบรรณ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ในมุมมองของผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่สารสนเทศที่พัฒนาระบบ หรือดูแลบำรุงรักษาระบบ จากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง มาตรฐาน  สารบรรณต่อไป โดยมีนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบีบี ๒๐๑ ชั้น ๒ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) จัดขึ้น ๒ ครั้งดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สถานที่จัดสัมมนา ณ ห้องประชุมบีบี ๒๐๑ ชั้น ๒ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

โดยในงานวันที่ ๒๖ มีนาคมนี้ในช่วงเช้าเป็นการ เสวนาหัวข้อเรื่อง “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ” โดย   นางกฤตยา จันทรเกษ นิติกรชำนาญพิเศษ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี, หัวข้อเรื่อง” การบริหารเอกสาร เพื่อส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และทำลายเอกสารที่ไม่มีคุณค่า” โดยนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหัวข้อเรื่อง “กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเกี่ยวเนื่องกับระบบงานสารบรรณ (การจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองสิ่งพิมพ์ออก และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)” โดยนายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งดำเนินการเสวนา โดย นางสาวนันทนา พจนานันทกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

จากนั้นเป็นการนำเสนอ และระดมความคิดเห็นหัวข้อ “มาตรฐานกระบวนงานสารบรรณ (Saraban Process Standard)” โดยนายปพน มูลเงิน ผู้จัดการส่วนพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาววารุณี เรืองกิจวณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจ

ส่วนช่วงบ่ายนำเสนอ และระดมความคิดเห็นหัวข้อ “มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban Interoperability Standard)” โดยนายปพน มูลเงิน ผู้จัดการส่วนพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ นางสาวมนเฑียร แสงทิม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส 

หลังจากนั้นนำเสนอ และระดมความคิดเห็นหัวข้อ “มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารบรรณ (Saraban Security Standard)” โดยนายธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

โดยในงานมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ครั้งละ ๒๗ หน่วยงาน รวมจำนวน ๕๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สารบรรณ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ของหน่วยงานราชการจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานภาคเอกชน รวมจำนวน ๑๐ บริษัท ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารบรรณจากบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท แพรกซิส โซลูชั่น จำกัด, บริษัท เอ็กเซล ลิงค์ จำกัด, บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.530730370298651.1073741832.100000850770441&type=1