EGA จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที (ITPE) ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีของบุคลากรภาครัฐ สู่ระดับนานาชาติ


13 March 2558
71

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ร่วมกับสถาบันวิทยาการ สวทช. ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที  (Information Technology Professionals Examination : ITPE) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านไอซีที โดยได้ทำการเปิดหลักสูตรการอบรมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ มีนายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้จัดการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการฯ รุ่น ๑ ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น ๓ อาคาร ๑ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีแบ่งการจัดอบรมออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๑.การสอบระดับ IP (IT Passport Examination) เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไปทางไอทีขอบเขต ความรู้ของการสอบ IP มี ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องมาจากเดือนเมษายน, กันยายน และตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ได้ดำเนินการจัดอบรมและทดสอบไปแล้ว ๖ รุ่น และในปี ๒๕๕๖ นี้จะดำเนินการจัดอบรมอีก ๒ รุ่น ได้แก่

รุ่น ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๖

ทดสอบในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖  โดยมีบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๐๐ ท่าน

และกำหนดการจัดอบรมแนวทางการทำข้อสอบ และ กำหนดการจัดทดสอบ ณ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี ชั้น ๓ อาคาร ๑ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๒.การสอบระดับ FE (Fundamental IT Engineer Examination) สำหรับบุคลากรที่จบทางด้านสายไอทีโดยตรง โดยขอบเขตความรู้ของการสอบ FE ครอบคลุมความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย การรักษาความปลอดภัย โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเนื้อหาการสอบครอบคลุมทั้ง ๓ ด้านได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี

ซึ่งจะเปิดการอบรม และจะทำการทดสอบประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ นี้ โดยรับสมัครบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๕๐ ท่าน

โครงการทดสอบมาตรฐาวิชาชีพด้านไอซีทีนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพและยก ระดับมาตรฐานบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นแนวทางในการปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies ของบุคลากรภาครัฐสายงานไอที นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านไอที ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ต่อไป 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.530286543676367.1073741831.100000850770441&type=1