EGA ระดมสมองพัฒนา Government Application Center บน G-Cloud


13 March 2558
672

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดสัมมนาระดมความคิดการพัฒนา Government Application Center เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ในหัวข้อ “โอกาส แนวทางการพัฒนา Government Application Center บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (G-Cloud) และกรณีศึกษา” โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ EGA ต้องการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริการภาครัฐโดยเทคโนโลยีเคลื่อนที่ หรือ M-Services และ Cloud Computing มาเสริมสร้างการบริการของหน่วยงานราชการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา Government Application Center (GAC) เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อม ความต้องการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริการภาครัฐผ่าน Government Application Center ซึ่งจะทำให้ EGA ทราบความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐผ่านทางระบบ Government Application Center บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการผ่านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ต่อไป

โดยการสัมมนาระดมความคิดเห็น จัดขึ้น ๔ ครั้งดังนี้

ครั้งที่ ๑ กลุ่มผู้พัฒนาและผู้ให้บริการแอพลิเคชั่น วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมรัชวิภา 

ครั้งที่ ๒ กลุ่มผู้ให้บริการ และผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมรัชวิภา

ครั้งที่ ๓ กลุ่มผู้ใช้ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมรัชดา

ครั้งที่ ๔ กลุ่มผู้พัฒนาพบผู้รับบริการ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมรัชดา

สถานที่จัดสัมมนา ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ภายในงานเป็นการบรรยายหัวข้อ “โอกาส แนวทางการพัฒนา Government Application Center (GAC) บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (G-Cloud) และกรณีศึกษา” โดย ดร.ประสบโชค ประมงกิจ หัวหน้าทีมยุทธศาสตร์ บริษัทยิบอินซอย จำกัด จากนั้นเป็น “การนำเสนอผลการศึกษาการพัฒนา  Government Application Center (GAC)” และ ต่อจากนั้นเป็น “การสัมมนาระดมสมองผู้พัฒนาและผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่มีต่อ GAC” ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ คือ ความต้องการเชิงธุรกิจ/เทคนิค ของผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นในบริการ GAC, ความพร้อม อุปสรรค ข้อจำกัดของผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น และข้อเสนอแนะอื่นเกี่ยวกับรูปแบบบริการ GAC ซึ่งดำเนินการสัมมนาโดย ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการ   แอพพลิเคชั่นบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จำนวน ๖๐ ท่าน 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/eGovernmentAgency/