บรรยายพิเศษหัวข้อ e-Government by EGA ให้กับคณะ Nagaland จากประเทศอินเดีย


13 March 2558
23

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “e-Government by EGA” ให้กับ Participants from Nagaland India จำนวน  ๑๕ ท่าน ในการอบรมหลักสูตร “e-Governance” จัดโดย สำนักบริหารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT Extension ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานจากต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจะนำความรู้ ที่ได้ไปปรับใช้ในประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อไป

โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ บรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” ณ  AIT Extension Conference Center, Asian Institute of Technology (AIT) 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.542326085805746.1073741844.100000850770441&type=1