EGA จัดอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government รุ่น ๑ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘


13 March 2558
951

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมกับ สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้ระบบสมาชิกภาพและกลุ่มชุมชนผู้ใช้และผู้ดำเนินการมีเป้าหมายเพื่อรองรับผลประโยชน์ของชุมชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ จัดโครงการอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้แก่ หน่วยงานได้ และผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ได้  ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น ๓ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘, ๙, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๐, ๒๑, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ๕ (๓๐๕) ชั้น ๓ อาคาร ๑ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 

โดยเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ มีนายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานของ “โครงการอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (รุ่นที่ ๑)”
 

จากนั้น มีการบรรยาย โดยวิทยากรจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยนายไพฑูรย์  ไพสุวสัณฑาลัย และ นายกิตติ ภูอนุรักติ ซึ่งมีการอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “The Internet Protocol”, หัวข้อ “ICMPv6”, หัวข้อ “Client configuration (Practical training)”, หัวข้อ “Name Service in IPv6”, หัวข้อ “Set up IPv6 servers and firewall (Practical work)”, หัวข้อ “IPv6 Integration and migration, หัวข้อ “Routing protocols” และหัวข้อ “Practical work” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐประมาณ ๒๘ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541540912550930.1073741843.100000850770441&type=1