EGA จัดสัมมนา “Towards SMART Government : Thailand e-Government Readiness Framework


13 March 2558
1073

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “Towards SMART Government: Thailand e-Government Readiness Framework” เพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของหน่วยงานภาครัฐในระดับกรม ผู้ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วางแผนและดำเนินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในกรอบแนวคิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ประเทศไทย (Thailand e-Government Readiness Framework) รวมไปถึงการให้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศปัจจุบันของหน่วยงาน อันจะทำให้หน่วยงานภาครัฐมีทิศทางในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับไปสู่การเป็น SMART Government ร่วมกันในที่สุด โดยมีนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าว ปาฐกถาพิเศษ   และมี ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) กล่าวรายงานในครั้งนี้  ณ  ห้องกมลทิพย์ ๒ – ๓ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อเรื่อง "Thailand e-Government Maturity Model" โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ซึ่งกล่าวถึง “Ranking ของe-Government ประเทศไทย ในปี ๒๐๑๓ อันดับของประเทศไทยดีขึ้น ๓ อันดับและการที่เราจะก้าวสู่ Smart Government จำเป็นจะต้องมี Framework ในการขับเคลื่อน”  

การบรรยายหัวข้อเรื่อง "Lesson learned e-Government around the world to improve Thailand e-Government Readiness" โดย Prof. Dr. Toshio Obi Nakamura President, International Academy of CIO and Director, Waseda Institute of e-Government, Waseda University, Japan Chair, Waseda University International e-Government Ranking ซึ่งกล่าวถึง “ความท้ายทายในการขับเคลื่อน e-Government จะเห็นได้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เป็น Government Service ก็มีการให้ความสำคัญกับภาคประชาชนซึ่งการที่จะเชื่อมต่อหน่วยงานระดับกรมลึก ลงถึงระดับ Local ที่จะทำให้ e- Government ของประเทศดีขึ้นซึ่งประเด็นทั้งหมดตรงนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศในองค์รวมและปัจจัยนึงที่สำคัญในการขับเคลื่อนคือ CIO” 

การบรรยายหัวข้อเรื่อง “CIO Core competency in international context” โดย Prof. Dr. Naoko Iwasaki Professor and Deputy Director, Waseda Institute of e-Government, Waseda University, Japan ซึ่งกล่าวว่า “CIO ไม่ได้เป็นแค่ Chief Information officer เท่านั้น ท่านได้มีการนิยามว่า คือ Innovative CIO คำถามคือถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ต้องคำนึงถึงเรื่อง Innovation  ท่านต้องมีการคำนึงถึงนโยบาย การบริหารจัดการที่มองเป็นองค์รวมโดยเฉพาะเชิงกลยุทธ์ ที่จะผนึกในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงภัยคุกคามต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาในโลกของ IT”

และการบรรยายหัวข้อเรื่อง "The importance of SMART Government" โดย Mr. Jon Krause Executive Partner, Gartner ซึ่งกล่าวว่า “การที่เราจะมุ่งไปสู่ Smart Government เราจะต้องคำถึง ๒ keywords คือ Sustainability และ Affordability จะทำยังไงให้เราพัฒนาภาพลักษณ์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนซึ่งประเด็นทั้งหมดตรง นี้ทาง สรอ. ก็ได้มีการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายออกมาเป็น Framework”

“จากนั้นเป็นการอภิปรายและเสวนาหัวข้อเรื่อง "Thailand e-Government Readiness Framework" โดย คุณขนิษฐา สุดกังวาล ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.),  คุณชนรรค์ พุทธมิลินประทีป  ที่ปรึกษา สำนักงบประมาณ, คุณบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า,   คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และดำเนินการเสวนา โดยคุณนันทนา พจนานันทกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”

การจัดงานสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐประมาณ ๒๒๐ ท่าน ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักราชเลขาธิการ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงบประมาณ, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงสาธารณสุข, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), กรมโยธาธิการและผังเมือง, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), สำนักงาน ก.พ., กรมสรรพากร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,  เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.541153052589716.1073741842.100000850770441&type=1