EGA จัดสัมมนารับฟังความเห็นภาครัฐ “มาตรฐานสารบรรณ


13 March 2558
1209

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เรื่อง (ร่าง) “มาตรฐานสารบรรณ” และเปิดตัวการให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Cloud หรือ (Saraban as a Service on G-Cloud) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะในการรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ในมุมมองของผู้ที่ดูแลรับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารบรรณ เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ร่างมาตรฐานสารบรรณ ให้เป็นฉบับสมบูรณ์ รวมถึงเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางในการให้บริการระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ต่อไป  โดยมีนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวรายงานในครั้งนี้ 

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิด การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เรื่อง “มาตรฐานสารบรรณ” และเปิดตัวการให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Cloud (Saraban as a Service on G-Cloud) ในวันนี้

ทุกวันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานในหน่วยงาน โดยสามารถแบ่งตามภารกิจเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ภารกิจหลัก (Front Office) และ ภารกิจสนับสนุน (Back Office) งานสารบรรณ ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจสนับสนุน เป็นการสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างมีระบบ ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สรอ.) ได้เห็นความสำคัญ จึงจัดทำ “มาตรฐานสารบรรณ” เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้าน สารบรรณ รวมทั้งได้ดำเนินการโครงการนำร่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Cloud ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานสารบรรณให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีความ ต้องการใช้ระบบดังกล่าว โดยตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนั้น สรอ. จึงจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้น เพื่อให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในมุมมองของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิสก์บน G-Cloud  โดยมุ่งหวังเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางการทำงานด้านสารบรรณ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สารบรรณ อีกทั้ง สร้างความเข้าใจร่วมกันกับบริษัทเอกชนที่ให้บริการระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนการปรับปรุง แก้ไข ระบบ  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ นำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านสารบรรณ ไม่ว่าจะเป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็วในขั้นตอนการทำงาน และลดการใช้กระดาษให้มากที่สุด ตามแนวคิดสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและใช้ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ICT for Green) รวมถึงการสนับสนุนภาครัฐด้วยการให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Cloud

การจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง (Public hearing) และเปิดตัวการให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Cloud ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานภาครัฐจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ ในมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ และขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้สละเวลา และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสัมมนาครั้งนี้”

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ทิศทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และเสวนาหัวข้อ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ" โดย นางกฤตยา จันทรเกษ นิติกรชำนาญพิเศษ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี, หัวข้อ "การบริหารเอกสาร เพื่อส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และทำลายเอกสารที่ไม่มีคุณค่า" โดย นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ นักจดหมายเหุตชำนาญการพิเศษ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, หัวข้อ "กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเกี่ยวเนื่องกับระบบงานสารบรรณ (การจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การรับรองสิ่งพิมพ์ออก และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)" โดย นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกล ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และดำเนินการเสวนา โดย นางสาวนันทนา พจนานันทกุล ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอ และรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานกระบวนงานสารบรรณ (Saraban Process Standard) โดย นายปพน มูลเงิน ผู้จัดการส่วนพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ นางสาววารุณี เรืองกิจวณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ธุรกิจ ส่วนพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

สำหรับช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอ และรับฟังความคิดเห็น "(ร่าง) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban Interoperability Standard)" โดย นายปพน มูลเงิน ผู้จัดการส่วนพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนางสาวมนเฑียร แสงทิม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส ส่วนพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  และนำเสนอ และรับฟังความคิดเห็น "(ร่าง) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารบรรณ (Saraban Security Standard)" โดย นายธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย 

โดยการสัมมนาครั้งนี้ มีการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ อาทิ “การเข้าร่วมโครงการ e-CMS 2.0 และ บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Cloud  หรือ Saraban as a Service on G-Cloud มีรูปแบบการดำเนินการอย่างไร” และ “ส่วนที่เหลือเป็นการรับฟัง (ร่าง) มาตรฐานและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ ”  เป็นต้น

จากนั้นเปิดตัวการให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Cloud หรือ (Saraban as s Service on G-Cloud) และนำเสนอ “Saraban as a Service Showcase” โดย นายสกล วัฒนอุดมศิลป์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาความร่วมมือรัฐ-เอกชน ขึ้นกล่าวเชิญผู้แทนจากบริษัทต่างๆ อาทิ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เอ็กเซล ลิงค์ จำกัด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บอส รีเซอร์ชแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด เพื่อนำเสนอการให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บน G-Cloud 

และจากนั้นสรุปประเด็นถึงข้อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเบื้องต้น ก็คือ เป็นหน่วยงานระดับกรม มีการใช้งาน MailGoThai และมีการเชื่อมต่อ GIN รวมถึงใบคำขอทดลองใช้บริการระบบฯ ดังกล่าว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ทาง www.ega.or.th และกำหนดส่งใบคำขอทดลองใช้บริการระบบฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้ โดยส่งทาง E-mail : helpdesk@ega.or.th หรือ แฟกซ์ ๐๒-๖๑๒๖๐๑๑

การสัมมนานี้มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สารบรรณ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ของหน่วยงานราชการ จำนวน ๓๐๐ หน่วยงาน ประมาณ ๔๖๐ คน ได้แก่ หน่วยงานจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม  สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง ฯลฯ และ หน่วยงานภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารบรรณ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552472811457740.1073741855.100000850770441&type=1