EGA จัดอบรม IPv6 Workshop for e-Government รุ่น ๓ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียนปี ๒๕๕๘


13 March 2558
643

นายณัฐวัฒน์ วรสิทธิ์ตระกูล ผู้จัดการส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (ITOI) สำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานของ “โครงการอบรมหลักสูตร IPv6 Workshop for e-Government ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ รุ่นที่ ๓ ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖” ณ ห้องฝึกอบรม ๕ (๓๐๕) ชั้น ๓ อาคาร ๑ ศูนย์บริการโทรคมนาคมนนทบุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยได้กล่าวถึง “IPV4 ที่กำลังจะหมดไป และนอกจากนี้ EGA ยังได้เลือกวิทยากรที่เชี่ยวชาญในวงการ IPV6 มาบรรยายในงานครั้งนี้”

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมกับ สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้ระบบสมาชิกภาพและกลุ่มชุมชนผู้ใช้และผู้ ดำเนินการมีเป้าหมายเพื่อรองรับผลประโยชน์ของชุมชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดย เฉพาะ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้แก่ หน่วยงานได้ และผู้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานบนเครือข่ายที่เปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ได้  

จากนั้น มีการบรรยาย โดย นายไพฑูรย์ ไพสุวสัณฑาลัย และ นายกิตติ ภูอนุรักติ วิทยากรจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “The Internet Protocol”, หัวข้อ “ICMPv6”, หัวข้อ “Client configuration (Practical training)”, หัวข้อ “Name Service in IPv6”, หัวข้อ “Set up IPv6 servers and firewall (Practical work)”, หัวข้อ “IPv6 Integration and migration, หัวข้อ “Routing protocols” และหัวข้อ “Practical work” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐประมาณ ๒๘ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.551696824868672.1073741854.100000850770441&type=1