EGA ระดมสมองพัฒนา Government Application Center บน G-Cloud ครั้งที่ ๔


13 March 2558
672

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดสัมมนาระดมความคิดการพัฒนา Government Application Center เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ในหัวข้อ “โอกาส แนวทางการพัฒนา Government Application Center บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (G-Cloud) และกรณีศึกษา” ครั้งที่ ๔ โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมรัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โดยการสัมมนานี้ได้นำเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานการพัฒนา Government Application Center หรือ GAC เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (G-Cloud) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อม ความต้องการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริการภาครัฐผ่าน GAC ทำให้ EGA ทราบความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความต้องการที่หลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐผ่านทางระบบ GAC บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (G-Cloud) และเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการผ่านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 

การจัดสัมมนามีกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่มหลัก คือ ๑.กลุ่มผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการแอพลิเคชั่นบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ๒.กลุ่มผู้ใช้หรือผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และ ๓.กลุ่มผู้ใช้หรือผู้รับบริการในภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจาก กลุ่มผู้พัฒนาพบผู้รับบริการ และเป็นการบรรยายหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจในการพัฒนา Government Application Center บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ   (G-Cloud)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนชาติ  นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี จากนั้นเป็นการสัมมนาระดมสมอง ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา Government Application Center ในมุมมองผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ” ดำเนินการสัมมนาโดย ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย และ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ ซึ่งมีประเด็นหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น คือ เรื่องนโยบาย, เรื่องกฎข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ระเบียบ, เรื่องธุรกิจ, เรื่องเกี่ยวกับเทคนิค, การบริหารจัดการ เป็นต้น  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มผู้พัฒนาพบผู้รับบริการ จำนวน ๓๙ ท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.549476058424082.1073741852.100000850770441&type=1