EGA ร่วมสัมมนาการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางด้าน ICT


13 March 2558
289

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคาร ๙ ชั้น ๑ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) โดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมงาน “การสัมมนาการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ” และได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "บทบาทของ GIN ในการสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ" ซึ่งกล่าวถึง “การนำเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของ EGA เพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้น” การจัดงานสัมมนาดังกล่าวเพื่อแสดงถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงและมอบนโยบายที่จะนำไปสู่การบูรณาการกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการให้บริการประชาชนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการสนับสนุนภารกิจ ของกระทรวงฯ” โดย น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, หัวข้อ “ระเบียบ ข้อกฎหมายที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการในปัจจุบันและ ความคืบหน้าในการแก้ไข” โดย นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญสำนักกฎหมาย  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.), หัวข้อ “โครงสร้างพื้นฐานของทีโอที กับการรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน” โดย นายทินกร นาทองลาย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติ มิเดีย

จากนั้นเป็นช่วงการเสวนาในหัวข้อ “Cyber Security กับบทบาทของภาครัฐและเอกชน ในการดูแลประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ” โดย น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายมานะชัย บุญเอก ผู้อำนวยการกลุ่มงานสืบสวนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, พ.ต.อ. (พิเศษ) สมพร แดงดีรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, พ.ต.ท. อุดมวิทย์ เนียมอินทร์ รองผู้บัญชาการสำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และดำเนินรายการโดย คุณกัลยาณี กิตติศาสตรา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 
นอกจากนี้ EGA ได้จัดแสดงนิทรรศการในงานสัมมนา โดยนำเสนอผลงาน “บทบาทภารกิจ การให้บริการของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)” ได้แก่ บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐของ EGA ( Government Cloud Service) และ บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN 2.0) เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่าการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้มีการพัฒนา อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย แต่หากมีการนําเทคโนโลยีฯ ดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ประชาชน สถาบัน องค์กร ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก

เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะผู้ดูแลการนําเสนอข้อมูลข่าว สารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็น ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน ต้องการให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายเพื่อ การดูแลสังคมอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความพึงพอใจที่ดีของประชาชนต่อการดําเนินงาน ของกระทรวงและภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้ดำเนินการโครงการที่มีการพัฒนาระบบงานและข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น ระบบยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดทำเป็นระบบงานและฐานข้อมูลรองรับการเป็นศูนย์กลางการดําเนินงานด้านการ ป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในอนาคตระบบฯ ดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ในการให้บริการไปสู่ภาคประชาชน หน่วยงานในประเทศ และสู่ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ สามารถช่วยสนับสนุนในการป้องกัน  ปราบปราม การกระทำความผิด ลดผลกระทบความเสียหายจากการกระทําความผิดบนโลกอินเทอร์เน็ตต่อไป

ทุกๆ ท่าน ตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมในการสัมมนาครั้งนี้มีส่วนสำคัญยิ่งที่จะผลักดันให้การดําเนินงาน ด้านการป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของ ประเทศ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยทรัพยากรบุคคล ความรู้ ข้อมูล และอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบูรณาการหรือสนับสนุนการเดินงานร่วมกับกระทรวงฯ ต่อไป และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมจัดงานนิทรรศการ เพื่อให้ประโยชน์และความรู้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.547769881928033.1073741851.100000850770441&type=1