EGA ร่วมงานเปิด “โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖


13 March 2558
826

นางไอรดา เหลืองวิไล  รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิด “โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖” ส่ง “คุณมาดี” ลงพื้นที่สัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตร เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดโครงการฯ และมีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๖ ส่งเจ้าหน้าที่ในนามคุณมาดีลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๑–๓๑ พฤษภาคมนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร จากเกษตรกรไทยทั่วประเทศ โดยได้นำเทคโนโลยีแท็บเล็ตมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีรายละเอียดของข้อมูลลงถึงระดับหมู่บ้าน พร้อมเดินหน้านำข้อมูลจากการทำสำมะโนการเกษตรไปใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาให้ เกษตรกรไทยอยู่ดีมีสุข

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ได้จัดทำสำมะโนการเกษตรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร อาทิ จำนวนผู้ถือครองเนื้อที่ทำการเกษตร การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การถือครองที่ดิน เนื้อที่เพาะปลูกพืช เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด      จำนวนปศุสัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องจักรเครื่องมือเพื่อการเกษตร โดยกระทรวงฯ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันและเป็นครั้ง แรกที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ แท็บเล็ต มาใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและมีรายละเอียดของข้อมูลลงถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งจะทำให้รัฐบาลมีข้อมูลที่มีคุณภาพสำหรับใช้วางแผนและแก้ไขปัญหาให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“ข้อมูลจากการทำสำมะโนการเกษตร จะใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร จัดเก็บไว้บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (One ID Card for Smart Farmer) ให้เป็นบัตรเดียวที่มีข้อมูลครบถ้วน ซึ่งรัฐบาลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรได้ อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจะรับผิดชอบในการวางแผนและกำกับดูแลการอบรมด้าน วิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งควบคุมคุณภาพและประสานงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดทำโดยส่งอาสาสมัครเกษตรไปเป็นพนักงานเก็บข้อมูลและมีเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลเป็นเจ้าหน้าที่วิชาการให้ความรู้ด้านวิชาการการ เกษตร ทำการอบรม มอบหมายงาน และควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน”นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำสำมะโนการเกษตรจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาด้านการเกษตรใน ระดับประเทศและท้องถิ่น การติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศ ทางการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรและการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนใช้ศึกษาและประกอบการพิจารณาการกำหนดนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของ รัฐบาล รวมทั้งการกำหนดนโยบายการใช้ที่ดินให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชในแต่ละท้อง ถิ่น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของเกษตรกร เพศ อายุ ลักษณะการทำงาน การศึกษา รายได้และหนี้สินทางการเกษตร ใช้วิเคราะห์โครงสร้างทางประชากรของเกษตรกร และฐานะของครัวเรือน การพึ่งพิงรายได้ จะนำไปใช้กำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่ยากจน เป็นต้น

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้จากการทำสำมะโนการเกษตรนับเป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญมาก สำหรับการดำเนินงานโครงการต่างๆด้านการเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับ นโยบายมาจากรัฐบาล กระทรวงฯ ในฐานะผู้ใช้ข้อมูลรายใหญ่จึงเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดทำ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการสำหรับใช้วางแผนและแก้ไข ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรของไทย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก  ปัญหาปลูกพืชไม่เหมาะสมกับดิน ปัญหาด้านวิธีการผลิต ปัญหาด้านคุณภาพของผลิตผล โรคของสัตว์  ปัญหาผลผลิตล้นตลาดหรือขาดตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งฐานข้อมูลจากสำมะโนการเกษตรจะช่วยในการกำหนดทิศทางในการดำเนินนโยบาย แก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว และใช้ในการติดตาม  ประเมินผล แผนและนโยบายได้เป็นอย่างดี 

“ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากเกษตรกรจะทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีฐาน ข้อมูลนำไปใช้วางแผนได้อย่างเหมาะสม เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องเกษตรกรทุกคน จึงขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกษตรกร ให้ข้อมูลในการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่หรือคุณมาดีลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลตั้งแต่       วันที่ ๑–๓๑ พฤษภาคมนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ” นายยุคล กล่าว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.545036285534726.1073741848.100000850770441&type=1