EGA ระดมสมองพัฒนา Government Application Center บน G-Cloud ครั้งที่ ๒


13 March 2558
381

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) จัดสัมมนาระดมความคิดการพัฒนา Government Application Center เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ในหัวข้อ “โอกาส แนวทางการพัฒนา Government Application Center บนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (G-Cloud) และกรณีศึกษา” ครั้งที่ ๒ โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกลุ่มผู้ให้บริการ และผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๖๐ ท่าน ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพลังงาน, ธนาคารกรุงไทย, สำนักงานประกันสังคม, กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้ให้ความสนใจและมีความต้องการใช้บริการ apps สำหรับหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี

ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยมุ่งเน้นกรอบนโยบาย Smart Government ซึ่งโครงการหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud หรือที่เรียกย่อๆ ว่า G Cloud) โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาไปสู่การให้บริการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานหลัก สำหรับระบบ และข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการใช้งบประมาณภาครัฐในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานรัฐ ในการพัฒนาระบบเพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งการพัฒนาประเทศไทยให้พร้อมสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ทัด เทียมกับนานาประเทศ

จากกรอบนโยบาย และเป้าประสงค์โครงการ G-Cloud ที่กล่าวมานั้น การพัฒนา Government Application Center เพื่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์บน G-Cloud เป็นการบริการที่สำคัญอีกประการหนึ่ง โดยมีผลมาจากความก้าวหน้าและความนิยมใช้งานเทคโนโลยีเคลื่อนที่ประเภท คอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตและสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน ที่จะช่วยให้หน่วยงานราชการสามารถให้บริการประชาชน ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกประเภทอุปกรณ์ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อาศัยโครงสร้างของระบบ Cloud Computing เป็นพื้นฐานในการรองรับการให้บริการ ดังนั้นในการสัมมนาครั้งนี้ EGA จึงต้องการศึกษากรอบแนวทางการพัฒนา Government Application Center บน G-Cloud ซึ่งจะเป็นช่องทางของหน่วยงานภาครัฐในการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยี เคลื่อนที่ (M-Services) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้พัฒนาหรือผู้ให้บริการแอพลิเคชั่นบนระบบ Cloud Technology กลุ่มผู้ใช้หรือผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มผู้ใช้หรือผู้รับบริการในภาคธุรกิจรวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งการสัมมนานี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นจาก กลุ่มผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับความพร้อม ความต้องการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการบริการภาครัฐผ่าน Government Application Center ซึ่งจะทำให้ EGA ทราบความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการภาครัฐ และเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการผ่านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ต่อไป 

การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจาก กลุ่มผู้ให้บริการ และผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการบรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมการบริการภาครัฐ และการพัฒนา Government Application Center” โดย นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีประเด็นที่นำเสนอ คือ เรื่องนโยบาย Smart Thailand ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร), การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E- Government), การพัฒนาบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service) และ นวัตกรรมการบริการภาครัฐ โดยได้ให้ข้อคิดว่า “นวัตกรรม” คือ แนวคิด วิธีการ รูปแบบใหม่ ในการบริหารจัดการภาครัฐที่ตรงกับความต้องการของประชาชนสูงสุด

จากนั้นเป็น “การนำเสนอผลการศึกษาการพัฒนา  Government Application Center (GAC)” และการสัมมนาระดมสมอง ในหัวข้อ “ความต้องการ และความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการนำ Government Application Center มาให้บริการประชาชน” ดำเนินการสัมมนาโดย ม.ร.ว. นงคราญ ชมพูนุท ซึ่งมีประเด็นหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็น คือ ๑.การใช้ประโยชน์จาก Government Application Center สำหรับหน่วยงานภาครัฐ, ๒.ความพร้อมการบริการภาครัฐ ผ่านเครือข่ายเคลื่อนที่ (Mobile) ๓.การพัฒนาและให้บริการ m-services ผ่าน GAC มีลักษณะอย่างไร ๔.ความต้องการใช้บริการ apps สำหรับหน่วยงานภาครัฐ/บริการประชาชน และ ๕.การจัดกลุ่มบริการ และจัดลำดับความสำคัญของการบริการ 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544786472226374.1073741847.100000850770441&type=1